Ontwikkelvisie gemeentehuisplein en -tuin Heeze naar de raad

Ambitie van de gemeente Heeze-Leende voor het gemeentehuisplein en –tuin is om te komen tot een prettig verblijfsgebied, met ruimte voor groen en ontmoeten, waarbij de auto een minder dominante rol heeft. Ook moet er ruimte blijven voor evenementen, zoals de kermis en Brabantsedag. Hiervoor is een ontwikkelvisie opgesteld, die weergeeft waar de komende jaren naar toe gewerkt gaat worden. Deze is op 13 februari 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na een inloopbijeenkomst, publicatie van de visie en na verwerkte reacties is er nu een definitieve visie. Het college van B&W hebben hier mee ingestemd en besloten de visie voor vaststelling naar de gemeenteraad te sturen. In de raadsvergadering van 26 juni zal de gemeenteraad hierover beslissen.